قانون بقای کار و میز

در ادارات دولتی کاری انجام نمی‌شود، بلکه از میزی به میز دیگر منتقل می‌گردد.