فشار اسلامی

فاجعه آن نگاه هیزی است که به هیچ سینه‌ی بازی رحم نمیکند؛ حتی اگر از آنِ مانکن درون ویترین باشد!