خِرَد دل‌ربایی

انسانهای جذاب، آنهایی نیستند که فکر می‌کنید، آنهایی هستند که فکر می‌کنند.

میدونم نمیشه ولی…‏

عزیز دل بابا
تا چیزی/کسی به قدر کافی از پیش فکر و دلت دور نشده،
از پیش چشمت دورش مکن!
که چون دست دراز کنی و جای خالی‌اش چنگ زنی…
بر جان و روان خودت خواهد نشست.