عشق

“خربزه”ای که خوردنش به “نگاه”ی است و لرزشش به “عمر”ی!
Advertisements