ساده‌دل

خیال می‌کرد معشوق است و محبوب
غافل که برای مشق عشق او
چرک‌نویسی بیش نبود.

 

Advertisements