دروغ

به هر که می‌رسید، از خوبی و زیبایی و جذابیت خویش سخن می‌گفت بدین امید که کمینه، روزی خود این دروغها را باور کند.

جراحی زیبایی

جراحی زیبایی، اعتراف به «نازیبایی» است.

زیبایی

هر وقت که عکسی از شما می‌گیرند، قدری از زیبایی‌تان کش می‌روند.