یک (عالمه) تجربه

هر وقت داشتی زور میزدی چیزی رُ به روی خودت نیاری، بدون که دیر یا زود میاد و پشتت میزاره.

 

زوری

در 4 سالگی:
– مامان جان… برو جیشتو بکن یه وقت تو شلوارت جیش نکنی ها!
– به خدا جیش ندارم… مگه جیش داشتن زوریه؟!

در 24 سالگی:
– مامان جان… کیس خوبیه ها! دیگه مثه این گیرت نمیاد ها!
– نمی‌خوام. دوستش ندارم… مگه دوس داشتن زوریه؟!