رمضان

چه کنم که رمضان برایم یادآور صواب “روزه‌گرفتن” نیست… خاطره‌ی گناه “روزه‌شکستن” است؟