ننگ

کی گفته “ننگ” با “رنگ” پاک نمیشه؟ توی باغ نبوده گویا!