پشم‌هزار سال تمدن

سیزدهم فروردین، تنها روز ساله که می‌تونیم به راست و دروغ حرف مردم، اعتماد کنیم!

شکسته‌نفسی

تمام عمرش یه کلمه حرف راست از دهنش در نیومده، بعد الان حیرون مونده برای دروغ سیزده، چی باید بگه!

راست‌کرده‌گان

کوتاه‌ترین فاصله بین دو نفر، خط مستقیم است.

راست یا دروغ

استعفا کافی نیست، استغفار کنید!

اعدام نه

angel of justice

ای فرشته! از یاد مبر
عدالت، شمشیری نیست که به دست راست داری!
ترازویی است که در دست چپ توست.

دیرباوری

هميشه مي‌گفت: «من اونقدرها هم كه به نظر ميام خوب نيستم» و هيچوقت شك نكردم كه تنها حرف راستي كه به من مي‌زد همين بود!

صراط المستقیم

راه «راست» را نشانم داد… جاده ای پیچ در پیچ بود!

بی‌جنبه

تا «راست» می‌کنند، به راه «چپ» کشیده می‌شوند!