دورسرگردان

حتی دوربرگردان هم نمی‌تواند هـ(ز)مان را برگرداند!
تا دور نزدی، برگرد.