ارز نداریم، عرض می‌کنیم

افسرده‌ترین کشور دنیا شده‌ایم
آواره‌ی پوشک و مقوا شده‌ایم
از غزه و شام بر سر سفره‌ی ما
شرمنده‌ی مدعوین بالا شده‌ایم

 

دنیای این روزای… ما

غمگین بودم که چرا دلبر ندارم، کسی را دیدم دل نداشت.

نقص عضو

مهمترین اعضای بدن «دل» و «دماغ»ند که اگر دنیا را داشته باشی و این دو را نه، هیچ نداری.

گوسپند

حقیرتر از آنان که دینشان را به دنیاشان فروخته‌اند، کسانی هستند که عقلشان را به دینشان واگذاشته‌اند…