تصادفی

– “صافکار” خوب سراغ داری که بتونه “دل”م رو بدون “رنگ” در بیاره؟