شب زفاف

“شب امتحان” به “شب زفاف” می‌ماند؛ خالی از خواب، سرشار از اضطراب!