در جای خشک و خنک نگهداری شود

دلی که هنوز به “طراوت” زندگی “گرم” است، جای مناسبی برای نگاه‌داشتن “حرف” نیست؛ آخر حرف در زمره‌ی مواد “فاسدشدنی” است!