واقع نگری

جهان سوم جایی است که ماییم؛

…که جز خود ما، کسی اینچنینش نکرده.