خوشا خوشخواب

تنها کسی است که حتی خواب هم سر به بالینش نمی‌نهد.