گوشِت رو بیار جلو

تنهایی آن زمانی است که به هیچکس نتوانی اعتماد کنی.

حضور

هیچکس،
بر نیمکت پارک به تنهایی نمی‌نشیند؛
یا یار در بر است،
یا یاد یار در سر…

حسادت

دردش از «تنهایی» خویش نیست، از «ناتنهایی» اوست.

تنهایی

موارد اشتراکی (Shared Items) گوگل ریدرم که تموم شد، احساس تنهایی کردم.

غربت

یکی از مصادیق غربت و تنهایی، نداشتن فیلمِ ندیده در خانه است!