گوشِت رو بیار جلو

تنهایی آن زمانی است که به هیچکس نتوانی اعتماد کنی.