یا بیام؟!‏ …

بهشت زیر پای مادران است، دمپایی در دستشان!‏

زیر پای مادران

استنتاج:
رابحه‌های بهشتی، فریبی بیش نیست؛ بهشت بوی پا می‌دهد!

عزاداری

تنها یک خدای سادیست ممکن است این جماعت مازوخیست را به بهشتش راه دهد!