کاندیداطوری!‍‏

وی در بخشی از نطق انتخاباتی خویش با اشاره به سابقه اجرایی پربارش در نهادینه کردن دموکراسی به دانشجویان و تحصیل‌کردگان، عاملیت اصلی سردکوب با چوب و اخذ مجوز گرم‌کوب آنان در کف خیابان و سر ساختمان و هر جا و هر مکان را درخشانترین برگ کارنامه‌ی فعالیتهای دموکراتیک خود برشمرد.