به فرزندم؛ که دردش خوب می‌دانم

عزیز دل بابا؛
اگر روزی در حالی که نگاه از نگاهت می‌دزدیدم، درِ گوشت زمزمه‌وار خواندم «حالم خیلی خوب نیست» و از دستت فرار کردم، تمام تلاشت را به کار گیر که نفهمی چه می‌گویم؛ که تصور این حجم درد و اندوه بر وجود نازنینت را تاب آوردن نتوانم.

 

انگیزه

– ببخشید خانوم، ممکنه برامون بفرمایید هدفتون از ادامه تحصیل چیه؟
– این که تو خونه نباشم غرغرای مامان بابامو تحمل کنم!