Posts tagged ‘آدم’

انتظار دیگری داشتید؟

«دیو» چو بیرون رود، «فرشته» درآید…
از همان روز نخست هم کسی به فکر «آدم»ها نبود.
Advertisements

February 7, 2015 at 7:15 pm Leave a comment

غموساکشن

عزیز دل بابا
آدم رابطه‌ات کسی باشد که وقتی ناراحت و غمگین است، باز هم بخواهدت و آنگاه که ناراحت و غمگینی، باز هم بخواهی‌اش؛
که اولی نشان‌دهنده‌ی ظرفیتش برای دوست‌داشتن توست و دومی نشان‌دهنده‌ی ظرفیت تو برای دوست‌داشتن او.

September 20, 2014 at 8:39 pm Leave a comment

بودن یا نه بودن

عزیز دل بابا
بعضی آدمها مثل عطسه‌ای هستند که در سینه مانده‌اند؛ نه می‌آیند و خلاص می‌کنند، نه می‌روند و فراموش می‌شوند. حضورشان گرچه عزیز، لیک پیوسته باری است، تخت نشسته بر روان.
بعضی آدمها مثل… خودم‌ان، تو خود حدیث مفصل بخوان.

 

July 23, 2014 at 11:23 pm Leave a comment

بی بها بهانه است

عزیز دل بابا
آدمی تا زمانی که بهای چیزی را نپردازد، قدرش نمی‌داند؛
حتی اگر آن چیز، محبت بی چشم‌داشت باشد.

 

July 13, 2014 at 9:25 pm Leave a comment

مرداب تفکر

آنقدر آدم عمیقی بود که سرانجام در خودش غرق شد.

 

May 26, 2013 at 4:36 pm Leave a comment

محکمتر بزن

بزرگترین نقطه ضعفش این است که همه می‌دانند آدم محکمی است.

December 16, 2011 at 1:35 am 1 comment

سلام سوسیس!‏

رسد آدمی به جایی که به جز غذا نبیند

رمضان شناختم من به خدا قسم غذا را

August 3, 2011 at 11:21 pm 3 comments

Older Posts


خوراک کوته‌نوشت

Categories

Archives

Blog Stats

  • 243,543 hits

Feeds


%d bloggers like this: