انتظار دیگری داشتید؟

«دیو» چو بیرون رود، «فرشته» درآید…
از همان روز نخست هم کسی به فکر «آدم»ها نبود.

غموساکشن

عزیز دل بابا
آدم رابطه‌ات کسی باشد که وقتی ناراحت و غمگین است، باز هم بخواهدت و آنگاه که ناراحت و غمگینی، باز هم بخواهی‌اش؛
که اولی نشان‌دهنده‌ی ظرفیتش برای دوست‌داشتن توست و دومی نشان‌دهنده‌ی ظرفیت تو برای دوست‌داشتن او.

بودن یا نه بودن

عزیز دل بابا
بعضی آدمها مثل عطسه‌ای هستند که در سینه مانده‌اند؛ نه می‌آیند و خلاص می‌کنند، نه می‌روند و فراموش می‌شوند. حضورشان گرچه عزیز، لیک پیوسته باری است، تخت نشسته بر روان.
بعضی آدمها مثل… خودم‌ان، تو خود حدیث مفصل بخوان.

 

بی بها بهانه است

عزیز دل بابا
آدمی تا زمانی که بهای چیزی را نپردازد، قدرش نمی‌داند؛
حتی اگر آن چیز، محبت بی چشم‌داشت باشد.

 

مرداب تفکر

آنقدر آدم عمیقی بود که سرانجام در خودش غرق شد.

 

محکمتر بزن

بزرگترین نقطه ضعفش این است که همه می‌دانند آدم محکمی است.

سلام سوسیس!‏

رسد آدمی به جایی که به جز غذا نبیند

رمضان شناختم من به خدا قسم غذا را

نصیحت

به جای آنکه همه عمر در جستجوی آدم زندگیت باشی، با آدمهایی که در زندگیت داری، زندگی کن.

تعادل

ادارات و موسسات شیک و تر و تمیز، پر است از آدمهای چرک و نشسته.

ما آدمها

هنگام آشنایی, به زور دنبال شباهتهای نداشته‌مان می‌گردیم؛ لحظه‌ی جدایی, به زحمت در پی بزرگ نشان دادن تفاوتهای کم و کمرنگ شده‌مان!

پارادوکس

عجیب که دل»تنگی» آدم را به «گشادی» می‌اندازد‍!

تجارت

این روزها همه تاجر و بازرگان شده‌اند، گویا «آدم‌فروشی» کسب پر درآمدی است!