آموزش شنا

– …خوابیدن روی آب رو یاد گرفتی؟
– آره، ولی لامصّب فوری پوزیشنش رو عوض میکنه و اون میخوابه روی من!
– {خنده}
– کم کم دارم به این نتیجه میرسم که به جای مربی شنا، از سکسولوژیست کمک بگیرم!
– {قهقهه}