گاو نر هم نمی‌خواهد

برای اینکه بتوانی دیگران را به درستی درک کنی، باید آنچه که بر آنان گذشته را تجربه کنی؛ ولی وقتی چنین تجربیاتی به دست آوردی، دیگه نمی‌توانی خودت را درک کنی!