گاو نر هم نمی‌خواهد

برای اینکه بتوانی دیگران را به درستی درک کنی، باید آنچه که بر آنان گذشته را تجربه کنی؛ ولی وقتی چنین تجربیاتی به دست آوردی، دیگه نمی‌توانی خودت را درک کنی!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s