رایت به کجا حواله خواهد شد

عزیز دل بابا؛
وصیت می‌کنم تو را به شرکت در هر انتخابات ریاست جمهوری، با این یگانه شرط که حتما از جمهوریت آن اطمینان کافی به دست آورده باشی.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s