انتخاب

عزیز دل بابا؛
«خیار می‌خواهی یا گلابی؟»
به تجربه‌ی سالیان سیاه و سپید زندگی دانستم هرگاه انتخابی پیش رویمان می‌گذارند، بدان معناست که چیزی را که واقعا می‌خواهیم از ما دریغ خواهند کرد؛ لیک با دادن اجازه‌ی انتخاب بین انتخابهایی که مطلوبمان نیست و ایجاد توهم خواست و اراده، سرمان را گول می‌زنند و ما را در گناه بریدن دست خویش شریک و همراه می‌کنند.
«انگور و سیب و هلو و آلو و شفتالو و… نه! خیار می‌خواهی یا گلابی؟»

 

One thought on “انتخاب

  1. یان سراسر احساسی از پیرامون درون بر برون استوار نیست. ذات انتخاب از جایگاه انسانی و در پی آن استوار بر سلایق و افکار است که امری است لازم. پس در این شکی باقی نخواهد ماند که انتخاب امری است بی بدیل. حال اگر انگوری و سیب و هلو در کار نبود و زمستان و فصل خزان بود، چه بهتر که باز در میان اختیار کردن خیار یا گلابی حقی و انتخابی است. بریدن دست خویش تمرینی خواهد بود که در بهاران گرانقدری شفتالو را ارج نهیم.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s