تا از کدامین سوی بدان بنگریم

یک سال دیگر به مجموع سالهای زندگیم جمع و از مجموع سالهای زندگیم تفریق شد!
“کوته‌نوشت” نیز سه ساله شد!

2 thoughts on “تا از کدامین سوی بدان بنگریم

  1. راستی یادمه خبزها (خرهای سبز) مواردی .س شعر تلاوت می کردند که رشوه گیر (کرروبی) دستگیر بشه ایران قیامت میشه؟ الان قیامت شده ما خبر نداریم؟ کجایین مبارزین راه خبز؟ کی سوارتونه الان که نمی تونین حرف بزنین؟

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s