اعدام نه

angel of justice

ای فرشته! از یاد مبر
عدالت، شمشیری نیست که به دست راست داری!
ترازویی است که در دست چپ توست.

4 thoughts on “اعدام نه

  1. خیلی وقته که دیگه نه ترازو و نه شمشیر در دستان فرشته عدالت نیست
    اون بیجاره رو هم به جرم فرشته بودن در زندان جهالت زندانی کرده اند

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s