برگ‌ریز

شب آرام پاییزی و کوچه‌ای تمیز؛ بادی وزید و بارانی از برگهای زرد و سرخ به زمین بارید. جارو در دست رفتگر محله‌مان ماسید.

One thought on “برگ‌ریز

  1. آخه خدائیش رفته گر محله اتون اون وقت شب جارو بدست اونجا چیکار می کرد؟هان؟
    هیشکی هیچی نگه…هان چیکار می کرد؟
    :))
    خوب پائیز با همین بارون ها و برگ ها قشنگه دیگه برادر من

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s