از رضایت نیست

این روزها درد دل طولانی‌تر از آنست که بتوان آن را کوته‌نوشت.

3 thoughts on “از رضایت نیست

  1. مهـــم نـیـستـــــــ طــول زنـــــدگــــی چـقـــــدر بــــــــاشـه مهـــم ایـــــنـه کــــــهـ در عــــــرض زنــــدگــی چـــــه کــــــارایـی کـــــــــردیــــ !!!؟

          

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s