جهان سوم

جایی است که آخرین “کردنی” که مردم به سراغش می‌روند، فکر است.

5 thoughts on “جهان سوم

  1. جهان سوم جایی‌ه که « در » یه « تخته»ش کم‌ه، به جای اونم « دیوونه » می‌ذارن .

    Like

  2. واخــــریــن “”دادنــــــی “”را کــــه بـــه ســراغــــش مـیــــرونـــــد “”گــــــوش”” استـــــــ
    غـــافـل از ان کــــه دو گــــوش داریـــــم و یـکـــــــــ زبـــــــان

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s