شب جمعه

هدیه “تو” روح اموات‌تون، جمیعا…

10 thoughts on “شب جمعه

  1. چه شبیه شب جمعه هم مرده ها از اون بهره میگیرن هم زنده ها از اون سوء استفاده میکنن

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s