دیالوگ

«راس گفتن که “فحش” رو بنداز زمین، خود صاحابش میاد برش میدارتش!»

11 thoughts on “دیالوگ

  1. سر شام بودم که این جمله رو از زبون یکی از شخصیتهای سریال تلویزیون شنیدم! جزو معدود جملاتی که از صدا و سیما پخش شده و ارزش بارها و بارها تکرار شدن داره.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s