ویرانگر

چونان “طوفان”ی است،
که “سیل”ی برمی‌انگیزد،
که کون و مکان به سرپری “ویران” می‌کند،
آنگاه که بازمی‌گردد،
“دلتنگی”…

9 thoughts on “ویرانگر

  1. دلتنگی، لامصب، آخرین زورهای کائنات است برای دراندن قفای آدم ، بعد ازین که رفتن یا نبودن طرف خودش به اندازه کافی آدم را نهشت

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s