خودخواه

پل “چوب”ی و زیبای “وصال”مان را در هم شکستی و از آن “کلک”ی برای “رفتن” خویش ساختی…
Advertisements

6 thoughts on “خودخواه

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s