انتظار

هنگام انتظار پشت در بسته‌ی اتاق عمل، دانستم که انتظار برای رسیدن اتوبوس آنقدرها هم که همیشه احساس می‌کردم، سخت و طاقت‌فرسا نیست.

9 thoughts on “انتظار

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s