دروغ

به هر که می‌رسید، از خوبی و زیبایی و جذابیت خویش سخن می‌گفت بدین امید که کمینه، روزی خود این دروغها را باور کند.

4 thoughts on “دروغ

  1. ايني كه گفتي در مورد همه صدق مي كنه ها! همه داريم به خودمون دروغ تحويل ميديم

    Like

  2. به نظر من اگر خودش باور نداشت نمی تونست به هر کی میرسه از اونها بگه اینا رو می گه تا دیگران هم باور کنند !

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s